Вторник 16, Април 2024г.

ПГССИ „Христо Ботев“ участва в изпълнението на проект CB005.1.22.105 “Красотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България-Турция“. Проектът е разработен по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, Специфична цел 2.2. „Повишаване на транграничния туристически потенциал чрез развитие на общи дестинации“. Проектът е на обща стойност 91 713.85 евро, с продължителност 15 месеца.

Партньори по проекта са: „Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот“, Харманли (Водещ партньор) и Професионална и техническа Анадолска гимназия, Къркларели (Проектен партньор 3).

Основната цел на проекта е повишаване на туристическия потенциал в българо-турския трансграничен регион, чрез проучване, откриване и популяризиране на природното и културно наследство, с фокус върху Странджа. Специфичните цели на проекта са насочени към: създаване на успешен модел на трансгранично сътрудничество, провокиране на интерес сред младите хора в областта на туризма и насърчаване на туроператорите за предлагане на нови туристически дестинации.

Информация за проекта

Обучителен семинар

Учебни посещения

Сподели: