Петък 22, Септември 2023г.
 
 
63 ученици от ПГССИ "Христо Ботев" ще имат възможност да участват в реализирането на проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“.
Основна цел на проекта е повишаването на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.
 
Сподели: