Събота 22, Юни 2024г.
8 ученици от ПГССИ "Христо Ботев", специалност Механизация на селското стопанство, създадоха и работиха в учебно - тренировъчна фирма "Златна нива" с ръководител проф. д-р Нуреттин Тахсин от Аграрен университет, гр. Пловдив.
Дейността е част от проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който училището участва.
Учебно-тренировъчната фирма е виртуално фиктивно копие на реална фирма и работи като истинско предприятие, като всички дейности се реализират виртуално.
Учениците се запознаха с нормативни документи, свързани със стартирането на собствен бизнес, попълването и изготвянето на документи, комуникираха с други учебни предприятия, развиха предприемачески умения и др.
След приключване на обучението на учениците бе издадено удостоверение за провеждането на практически обучения за създаване и функциониране на УТФ.
Сподели: