Петък 22, Септември 2023г.

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

     Основната цел на проекта е насочена към:

1. Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоателни форми на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение.

2. Подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

  Конкретен бенeфициент на безвъзмездната финансова помощ по процедурата за директно предоставяне BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР 2014-2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, е Министерството на образованието и науката. Продължителността на проекта е 30 месеца, считано от  28.02.2019 г.

Програма и график на допълнителното обучение

Процедура за подбор на образователен медиатор

Сподели: