Неделя 25, Февруари 2024г.

През 2021 г. по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са създадени и фунционирали 5 групи по Дейност 2 - обучение на ученици; 2 групи по Дейност 3 - обучение на педагогически специалисти и 3 групи по Дейност 4 - обучение на родители.

Обучението е проведено в периода 09.06.2021 г. - 30.06.2021 г. за различните групи по предварително определен график.

Всички ученици са получили сертификат за проведено обучение.

Сподели: