Събота 22, Юни 2024г.

През месец февруари 2022 г. по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са създадени 2 групи по Дейност 2 - обучение на ученици с преподавател Илко Пенчев.

Всички ученици са получили сертификат за проведено обучение.

Сподели: