Понеделник 04, Декември 2023г.
Лице за контакти:

Гл. счетоводител - Живка Иванова

тел.: 0889530098


Вътрешни правила:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

ЗА ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПГССИ „ХРИСТО БОТЕВ”

ГРАД СВИЛЕНГРАД

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С вътрешните правила се определя организацията и дейността на ПГССИ „Христо Ботев” - гр. Свиленград по планиране, възлагане и организация на провеждането на процедури по обществени поръчки и кодггрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки, по реда на Закона за обществените поръчки

(2) С вътрешните правила се урежда и организацията за съхраняването и движението на документацията по всяко възлагане по реда на ал. 1.

Чл.2.(1) Възлагането на обществени поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП.

(2)    Видът на процедурата за отделните обществени поръчки се определя съгласно чл.16 и съгласно реда на глава осма „а” от ЗОП.

(3)    Стойността на планираните обществени поръчки се определя, като се вземат предвид стойността на планираните бюджетни разходи за доставка на материали, горива, услуги или строителство за нуждите на ПГССИ „Христо Ботев”. Не се допуска разделянето на стойностите с цел да се избегне прилагането на ЗОП.

Чл.З. Административната организация по изпълнение на изискванията на настоящите правила при възлагането на обществени поръчки се осъществява от главния счетоводител и финансовия контрольор в училището..

 

ГЛАВА ВТОРА

ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Чл.4.(1) В началото на бюджетната година главният счетоводител подпомаган от финансовият контрольор изготвят план - график за провеждане на предстоящите през годината обществени поръчки.

(2)   План - графикът съдържа

 1. Предмет на обществената поръчка;
 2. Вид на процедурата;
 3. Стойност на поръчката, включително на обособените позиции, без включен

ДДС и с ДДС;

 1. Дата на стартиране подготовката на процедурата;
 2. Приблизителна дата за сключване на договора;

(3)   Идентични обществени поръчки, могат да се обединят в обособени позиции или в една обща процедура, или които да бъдат възложени по приложимия за общата им стойност процедурен ред, с цел да се избегне разделяне на обществени поръчки по смисъла на чл. 15 от ЗОП .

(4)   Предпоставките, които трябва да са налице за да се възложат заедно обществените поръчки са: сходен предмет на обществените поръчки, момента на възникване на потребността и момента на осигуряване на финансирането.

(5)   Изготвеният План - график се утвърждава от директора.

(6)Утвърденият План - график може да се изменя в случаите когато възникне, необходимостта от провеждане на обществена поръчка през годината / или отпадне необходимостта от процедура, със заповед на директора на училището;

 

ГЛАВА ТРЕТА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.5. (1) Главният счетоводител представя докладна записка пред директора на училището за нуждата от стартиране на процедура по възлагане на обществена поръчка (образец Приложение 1).

(4)    Одобрената от директора на училището докладна записка се предоставя на главният счетоводител и на финансовият контрольор за стартиране на подготовката на документацията по процедурата за възлагане на обществени поръчки.

(5)        След изготвянето на необходимата документация по възлагането на обществена поръчка директорът на училището издава заповед за стартирането на процедурата по възлагане на обществена поръчка и назначава комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка по правилата на ЗОП.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

 

РАЗДЕЛ I - СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ

Чл.6. (1) При процедури по чл.14, ал. 5 от ЗОП се сключва директен договор с изпълнител без да се прилагат процедурите по ЗОП,след предоставянето на оферта от страна на доставчика, когато стойността на обществената поръчка, без ДДС е:

 1. за строителство - под 60 000 лв. без ДДС
 2. за доставки и услуги - под 20 000лв без ДДС
 3. за конкурс за проект - под 66 000 лв. без ДДС.

 

РАЗДЕЛ II - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедури по чл.14. ал.4 от ЗОП - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Чл.7.(1) Процедурите по този раздел се провеждат чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА, по глава 8 „а” от ЗОП, когато стойността на обществената поръчка без ДДС е:

 1. за строителство - от 60 000 до 264 000 лв.
 2. за доставки или услуги - от 20 000 до 66 000 лв.

(2) Не се допуска разделяне на предмета на поръчката с цел заобикаляне на праговете по ал. 1.

Чл. 8.(1) Публичната покана се изготвя по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП със съдържание съгласно чл. 101 „б", ал.1 от ЗОП.

           (2) Главният счетоводител представя докладна записка пред директора на училището за нуждата от стартиране на процедура по възлагане на обществена поръчка с Публична покана.

           (3) Одобрената от директора на училището докладна записка се предоставя на главния счетоводител и на финансовия контрольор за стартиране на подготовката на документацията по процедурата за възлагане на обществени поръчки с Публична покана.

           (4) След изготвянето на необходимата документация по възлагането на обществената поръчка с Публична покана директорът на училището издава заповед за откриване на процедура чрез публична покана като в нея определя лицата (комисия), които да получат, разгледат и оценят подадените оферти.

(5) Финансовият контрольор публикува поканата на портала за обществени поръчки по ред определен в ППЗОП. Едновременно се публикува в профила на купувача.

(6) Критерият за оценка, показателите и тяхната тежест за оценка на офертите при поръчки се обявява предварително в поканата. Офертите, които не отговарят на условията за допустимост от поканата, не се разглеждат и не подлежат на оценяване.

(7) Постъпилите оферти се приемат и завеждат в регистъра за ОП, който се води от финансовия контрольор.

            (8) След изтичане на срока за подаване на офертите комисията по ал. 4 разглежда и оценява подадените оферти, като съставя протокол за резултатите от работата си.

            (9) Протоколът от работата на длъжностните лица се предава на възложителя в срока посочен в заповедта.

            (10) Договорът се изготвя от гл. счетоводител, съгласувано с финансовия контрольор. Преди подписване на договора изпълнителят представя документ за липса на обстоятелства по чл. 47 ал.1 т.1 от ЗОП.

(11) Досието съдържащо протокола на комисията, постъпилите оферти и договора се съхраняват от финансовия контрольор.

 

РАЗДЕЛ III

Подготовка и провеждане на процедури по чл. 16 от ЗОП - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО

ЗОП

 

Чл.9.(1) При процедури по чл.14, ал. 1 от ЗОП се провежда Открита процедура по ЗОП, когато стойността на обществената поръчка, без ДДС е:

 1. за строителство - над 264 000 лв.
 2. за доставки и услуги - над 66 000 лв.
 3. за конкурс за проект - над 66 000 лв.

       (2) При процедури по чл. 14, ал. 3 от ЗОП се провежда Открита процедура по ЗОП, като прилагат предвидените в ЗОП - ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА, когато стойността на обществената поръчка, без ДДС е:

 1. за строителство - по високи от 264 000 лв,- до 2 640 000лв.
 2. за доставки и услуги - по-високи от 66 000 лв. - до 391 160 лв.
 3. за конкурс за проект - по-високи от 66 000 лв. - до 391 160 лв.

(3)   Главният счетоводител изготвя докладна записка до директора на училището за нуждата от стартиране на процедура по възлагане на обществена поръчка с Открита процедура.

(4)   Одобрената от директора на училището докладна записка се предоставя на главния счетоводител и на финансовия контрольор за стартиране на подготовката на документацията по процедурата за възлагане на обществени поръчки с Открита процедура.

(5)   След изготвянето на необходимата документация по възлагането на обществената поръчка с Открита процедура директорът на училището издава заповед за откриване на процедура чрез Открита процедура.

(6)   В седем дневен срок от датата на издаване на решението на директора, финансовия контрольор изпраща по пощата и по електронен път до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка.

(7)   Финансовият контрольор приема и завежда постъпилите оферти във входящ регистър за обществени поръчки , необходимите данни се записват в регистъра, след което на преносителя се издава документ за получената оферта.

(8)   Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично йли по пощата, с препоръчано писмо, с обратна разписка. За дата и час на получаване се счита датата и часа на получаване на офертата в стаята на счетоводството на училището, удостоверено със завеждане в регистъра по реда определен в ал.7.

(9)   След изтичане на срока за подаване на офертите финансовият контрольор изготвя списък на участниците подали оферти, като в деня на отваряне на офертите го предава ведно с получените оферти на председателя на комисията.

(10)     При открита процедура комисията се назначава от директора на училището след изтичане на срока за приемане на офертите

(11)     Директорът назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния председател, състав и резервни членове. В състава на комисията задължително се включва правоспособен юрист, а останалите членове са лица, притежаващи необходимата квалификация и практически опит в съответствие с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко от петима членове, а в случаите по чл. 14. ал.З от ЗОП - най-малко трима. .

(12)     Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗОП.

(13)     Комисията приключва своята работа с приемане на протокола/доклад от директора на училището

(14)     След приемането на протокола на комисията в тридневен срок директорът на училището издава заповед за определяне на изпълнител, с който да бъде сключен договор.

(15)     Класираните участници/кандидати, както и тези, отстранени от участие в процедурата се уведомяват писмено в тридневен срок. Уведомителните писма се изготвят от финансовия контрольор и се подписват от директора на училището.

(16)     Главният счетоводител подготвя гаранциите за участие за възстановяване в законоустановените срокове.

(17)     Договора с избрания изпълнител се подписва от директора и главния счетоводител.

(18)     Финансовият контрольор в училището изготвя досие, съдържащо документацията на процедурата, протокола на комисията, заповедта за избор на изпълнител, постъпилите оферти и договора с изпълнителя.

 

ГЛАВА ПЕТА

ДОГОВОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.10. (1) Преди подписване на договора спечелилия участник представя посочените в чл. 47 ал. 10 от ЗОП документи както и Гаранцията за изпълнение на договора, когато се изисква.

(2) Договорите се сключват в писмена форма в едномесечен срок, съгласно разпоредбите на ЗОП, след изтичане на 10-дневния срок за обжалване на решението на възложителя по чл.120, ал.4 от ЗОП и не преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересовани участници за решението за определяне на изпълнител и в случай, че няма подадени жалби, и не са налице обстоятелства по чл. 42 от ЗОП.

Чл. 11.(1) Договорите се изготвят в три еднообразни екземпляра и се окомплектоват с документите на изпълнителя от главния счетоводител и финансовия контрольор. Единия екземпляр е за изпълнителя, другия за възложителя а третия екземпляр се прилага в досието на поръчката.

Чл.12. В седемдневен срок след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, финансовия контрольор изпраща по пощата и по електронен път до Агенцията по обществени поръчки информация за сключването на съответния договор за вписване в Регистъра на обществените поръчки.

Чл.13.(1) Изменение на сключен договор, за обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно случаите предвидени в чл.43, ал.2 от ЗОП.

(2) Сключените договори се завеждат задбалансово по счетоводните сметки. При приключване на договора заведените договори са закриват счетоводно.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ГАРАНЦИИ

Чл.14.(1) Размерът на гаранцията за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки се определя от директора на училището чрез заповедта за откриване на обществена поръчка в размер допустим от ЗОП.

(2) Освобождаването на гаранциите за участие, става в срок определен в ЗОП от главния счетоводител.

Чл.15. Гаранциите за добро изпълнение на договора се представят от изпълнителя преди подписване на договора под формата на парична или банкова гаранция.

Чл.16. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

Чл.17. Копие от гаранцията остава в досието на процедурата.

 

ГЛАВА СЕДМА

ОБЖАЛВАНЕ

Чл.18. (1) Деловодителят в училището уведомява директора на училището незабавно за всяка подадена жалба по реда на чл. 120 от ЗОП.

(2) Юристът нает за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка изготвя в срока по чл.121а, ал.2 от ЗОП становище, подкрепено по необходимост от доказателства до Комисията за защита на конкуренцията.

Чл.19. Директорът на училището взема решения за последващи действия по процедурата за възлагане на обществени поръчки в зависимост от решенията на Комисията за защита на конкуренцията.

 

ГЛАВА ОСМА

СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл.20.(1) До изтичане на срока за подаване на офертите/предложенията, цялата документация по подготовка на процедурата се намира в счетоводството на училището.

(2) Подадените оферти след завеждането им в регистъра за Обществени поръчки се съхраняват при финнансовия контрольор, който ги предава на председателя на назначената комисия в деня определен за отваряне на офертите ведно с приложен списък с всички постъпили оферти.

(3)   По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите оферти/предложения се съхранява от председателя на комисията. Съхранението на цялата информация в хода на провежданата процедура се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на заявленията за участие и офертите.

(4)   След приключване на работата на комисията, до сключване на договора цялата документация по провежданата процедура се съхранява в счетоводството на училището.

(5)   След сключване на договора цялата документация по обществената поръчка заедно с приложен опис се предава на финансовия контрольор за съхранение и изготвяне на досие.

(6)   Документацията по обществена поръчка се съхранява съгласно законоустановения срок по ЗОП или изискванията на съответната оперативна програма.

(7)   За всеки договор над 10 000,00 лева се изготвя досие.

 

ГЛАВА ДЕВЕТА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ, КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ОТГОВОРНОСТ

Чл.21. Предварителният контрол се осъществява от главния счетоводител и финансовия контрольор в училището.

Чл. 22 Предварителния контрол по провеждане на процедурата се документира в Контролния лист и се осъществява от, финансовия контрольор и гл.счетоводител.

Чл. 23. Контролния лист се изготвя в1 екземпляри се прилага в досието за ОП.

Чл.24. (1) Контрол по изпълнението на договори за възлагане на обществени се осъществява от директора на училището.

 

ГЛАВА ДЕСЕТА

ОТГОВОРНОСТ

Чл.25. Директорът на училището отговаря за цялостната защита на интересите на училището,координира и контролира цялостния процес при организирането и провеждането на обществени поръчки и:

 1. Одобрява Докладните записки за стартиране на процедури за провеждане на обществени поръчки;
 2. Подписва решението за откриване на процедурата и одобрява изготвената документация и обявлението за обществена поръчка след тяхното изготвяне по реда, определен в ЗОП и настоящите правила;
 3. Подписва заповедта за назначаване на комисия за отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти и предложения;
 4. Подписва решението за удължаване на срока за подаване на оферти и предложения.
 5. Приема протокола от комисията.
 6. Подписва решението за класиране и определяне на изпълнител/и на обществена поръчка;
 7. Подписва решението за прекратяване на процедурата;
 8. Подписва договорите за възлагане на обществена поръчка.

Чл.26. Главният счетоводител:

 1. Подписва съвместно с директора на училището договорите за възлагане на обществена поръчка, съблюдава наличието на бюджетни средства за съответната година и възможността за поемане на финансови задължения по провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки.
 2. Изготвя докладна записка до директора на училището за нуждата от стартиране на процедура по възлагане на обществена поръчка .
 3. Подготвя документацията по процедурата за възлагане на обществени поръчки.
 4. Попълва и подписва контролен лист за предварителен контрол.
 5. Изготвя договорите по Обществените поръчки.
 6. завежда задбалансово всички договори за Обществени поръчки и плащанията по тях.
 7. Извършва плащанията по договорите за възлагане на обществени поръчки .

Чл.27: Финансовият контрольор

 1. Подготвя документацията по процедурата за възлагане на обществени поръчки.
 2. Попълва и подписва контролен лист за предварителен контрол
 3. В седем дневен срок от датата на издаване на решението на директора, финансовия контрольор изпраща по пощата и по електронен път до Агенцията по обществени поръчки решението и обявлението за откриване на процедурата по възлагане на обществената поръчка;
 4. Приема и завежда постъпилите оферти във входящ регистър за обществени поръчки, необходимите данни се записват в регистъра, след което на преносителя се издава документ за получената оферта;
 5. Изготвя списък на участниците подали оферти, като в деня на отваряне на офертите го предава в едно с получените оферти на председателя на комисията.
 6. Изготвя уведомителните писма до участниците в ОП;
 7. Подпомага главния счетоводител в изготвянето на договорите за ОП;
 8. Изготвя досие, съдържащо документацията на процедурата, протокола на комисията заповедта за избор на изпълнител, постъпилите оферти и договора с изпълнителя;
 9. Изпраща до Агенцията по обществени поръчки информация подлежаща на вписване в Регистъра за обществени поръчки, съгласно изискванията на чл.5 от ППЗОП.
 10. Подготвя и изпраща Обобщена информация за всички обществени поръчки до Агенцията за обществени поръчки.

Чл.28. Председателят на комисията за отваряне, оценка и класиране на постъпилите предложения:

 1. Води заседанията и ръководи работата на комисията;
 2. Отговаря за законосъобразността и в съответствие с утвърдената документация провежда процедурата;
 3. Отговаря за срочното извършване на оценка на постъпилите оферти, съгласно заповедта за назначаване на комисията;
 4. Съхранява офертите, заявленията за участие и цялата информация в хода на провеждане на процедурата по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите и заявленията за участие;
 5. Подписва протокола от работата на комисията и таблиците за комплексна оценка.

Чл.29. Членовете на комисията:

 1. Разглеждат постъпилите оферти/предложения и извършват оценка, съгласно методиката за оценка от одобрената документация;
 2. Подписват протокола от работата на комисията.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 Текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите Вътрешни правила се осъществява от директора на училището

§ 2 Отговорност за актуализиране на настоящите вътрешни правила има финансовия контрольор.

 

§ 5 Тези Вътрешни правила са утвърдени със Заповед № …… / ………..2015 г. на директора на ПГССИ „Христо Ботев” и са в изпълнение на изискванията на чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП и във връзка чл. 8 б от Закона за обществени поръчки и чл. 13 от ЗФУКПС.

§ 6 Вътрешните правила влизат в сила от 15.09.2015 г.

 

 

 

При разработването на вътрешните правила са спазени изискванията на:

 1. Закона за обществените поръчки (ЗОП);
 2. Правилник за прилагане на ЗОП (ППЗОП);
 3. Методически указания на Агенцията по обществените поръчки;
 4. Административно – наказателен кодекс;
 5. Търговски закон;
 6. Закон за задълженията и договорите (ЗЗД);
 7. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

 

 

    

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

 

                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

До директора

на ПГССИ „Христо Ботев”

СВИЛЕНГРАД

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

От ………………………………………………………………………………………………....

На длъжност .……………………………………………………………………………………..

при………………………………………………………………………………………………...

 

Уважаема госпожо директор,

Уведомявам Ви, че във връзка с дейността на ПГССИ „Христо Ботев” е необходимо стартирането на процедура по обществена поръчка:

 

1. Доставка

на …………………………………………………………………………………………………

2. Предоставяне на услуга

за …………………………………………………………………………………………………

3. Извършването на СМР

за …………………………………………………………………………………………………

Приблизителна стойност …………………….. лева,

срок на изпълнение/срок на доставка до ………………………

 

 

 

 

 

Дата: ………………………..                                                    ПОДПИС: …………………….

..................................................................................                                       /име, фамилия/

                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

                                                                                       

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:

инж. Хр. Милушева

 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ 201... ГОДИНАТА ОБЩЕСТВЕНИ

ПОРЪЧКИ.

 

№по ред

Предмет на обществената поръчка

Вид на процедурата

Стойност на поръчката, включително на обособените позиции, без включен ДДС

Дата за стартиране подготовката на процедурата

Приблизителна дата за сключване на договора

Дирекцията - заявител Отговорно лице от дирекцията - заявител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

ПГССИ „Христо Ботев”

Система за финансово управление и контрол

Утвърдил:

Контролен лист на процедурите за обществени поръчки  /Предварителен контрол/

………………………..

/инж. Хр. Милушева/

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

Предмет на поръчката: ……………………………………………………………………….

Прогнозна стойност: ………………………………………………………………………….

 

Контроли по процесите

Отговори „Да”/”Не” /загражда се верният/

Дата

Подпис

 

Има ли Докладна записка от съответния заявител?

Да/Не

……………..

………….

Финансов контрольор

 

Има ли налични бюджетни

средства?

Да/Не

……………..

………….

Гл.счетоводител

 

Правилно ли е определено нормативното основание за откриване на процедурата?

Да/Не

По

чл ……от ………

……………..

………….

Юрисконсулт

 

Правилно лц е изготвена документацията по процедурата?

Да/Не

 

Да/Не

……………..

………….

Гл.счетоводител ………….

Финансов контрольор

 

Решението за избор на изпълнител, съобразено ли е с предложението на комисията?

Да/Не

……………..

………….

Финансов контрольор

 

Представени ли са всички документи от изпълнителя преди сключването на договора: Гаранция за изпълнение и документите по чл.42 от ЗОП?

Да/Не

 

Да/Не

……………..

………….

Гл.счетоводител ………….

Финансов контрольор

 

Спазен ли е 7-дневния срок за изпращане на информация за сключен договор в АОП?

Да/Не

……………..

………….

Финансов контрольор

 

Договорът е сключен с ……………………………………………… от дата ……………….

На обща стойност  ………………………….. Краен срок на договора ……………………..

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

ОПИС

НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОСИЕТО

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

…………………………………………………………………………………

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА - ЗОП, ГЛАВА ОСМА „А" ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПОКАНА - СЛЕД 26.02.2012 г.

 

1. услуга :............................ стойност...................

2. доставка.......................... стойност...................

3. строителство.................. стойност...................

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ / ДОСТАВЧИК:……………………………………

                                                           ДОГОВОР ОТ:/ дата /         

КРАЙНА ДАТА НА ДОГОВОРА

 

Документи съдържащи се в досието

Да / Не / Неотносимо /NA/

 

Докладна записка

 

 

Заповед на директора за откриване на процедурата по глава 8 „а"

 

 

Публична покана - разпечатка от АОП

 

 

Поканата съдържа ли най-малко:

 

 

Наименование и адрес на възложителя

 

 

Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо и количество и обем

 

 

Изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката

 

 

Критерия за възлагане

 

 

Показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест при критерий „икономически най-изгодна оферта"

 

 

Срок за получаване на офертите

 

 

Спазено ли е изискването за публикуване на поканата на Портала за обществени поръчки

 

 

Спазен ли е срока за публичен достъп - не по-малко от 7 дни

 

 

Публикувана ли е поканата в профила на купувача

 

 

Променени ли са първоначално обявените условия

 

 

Оферта и съдържа ли най-малко:

 

 

Данни за лицето, което прави предложението

 

 

Предложение за изнълнение на изискванията посочени в публичната покана

 

 

Ценово предложение

 

 

Срок на валидност, когато е приложимо

 

 

Декларации на членовете на комисията по чл. 35 от ЗОП

 

 

Оферти на кандидатите - посочва се брой на офертите

 

 

Протокол от дейността на комисията

 

 

Протокола утвърден ли е от директора

 

 

Документи за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 - свързани лица със възложителя или със служители на ръководна длъжност; чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

 

Договор с избрания изпълнител

 

 

:

 

Дата: ……………………………

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

 

ОПИС

НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ДОСИЕТО

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА – ЗОП

чл. …………………., ал. ……………………………….

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ / ДОСТАВЧИК:……………………………………

ДОГОВОР ОТ:/ дата / ………………………………………………      

Документи съдържащи се в досието

Да / Не

1

Решение за откриване процедурата

 

2

Обявление за откриване на процедурата / с изключение на договаряне без обявление - изпращане поканата /

 

3

Придружително писмо за изпращане на решението и обявлението до АОП с обратна разписка

 

4

Обратни разписки - бр..........................

 

5

Документация - утвърдена от директора на училището

 

6

Заповед на директора за определяне на комисия за разглеждане ца постъпилите оферти

 

7

Декларации от членовете на комисията

 

8

Уведомления до участниците за допускане отваряне на ценовите оферти с обратни разписки, факс или по друг подходящ начин.

 

9

Обратни разписки...................... бр.

 

10

Факс............................ бр.

 

11

Отворени оферти - подписани от членовете на комисията

 

12

Протокол на комисията - утвърден от директора - дата на връчване

 

13

Решение за избор на изпълнител / мотиви за отстраняване, ако има такива кандидати/

 

14

Писмо за изпращане на решението до всички кандидати с обратна разписка или връчено на ръка, с подписи на писмата.

 

15

Обратни разписки....................... бр.

 

16

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

17

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ - УПРАВИТЕЛИТЕ / АКО СА НЯКОЛКО /

 

18

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ НАП

 

19

УДОСТОВЕРЕНИЕ, ЧЕ ФИРМАТА НЕ Е ОБЯВЕНА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

20

ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ

 

21

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ДО АОП

 

22

Писмо за изпращане на информацията до АОП

 

23

Обратна разписка................ бр.

 

 

Дата: ……………………………