Петък 22, Септември 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 16.12.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Специализиран превоз на ученици от селата до ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
Вид на процедурата: Открита процедура с пряко договаряне