Събота 22, Юни 2024г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 05.12.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 817030
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ПГССИ "Христо Ботев", гр. Свиленград
Вид на процедурата: Процедура по договаряне без предварително обявление