Петък 22, Септември 2023г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 28.11.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 943877
Описание на поръчката: Доставка на природен газ за отопление
Вид на процедурата: Процедура по договаряне без предварително обявление